top of page
Central 中環 - 商海遺珠

中環

德輔道中

優點

✅低租金海景房

✅受歡迎的活動場地

缺點

❌較少共用休憩空間

❌辦公室過份搶手

資料

 

中環區|40 - 350呎|每月2.5K - 40K
中環區Office💲2️⃣5️⃣0️⃣0️⃣❓無錯💁🏻‍♀️筍盤永遠只要你肯俾心機搵一定會搵到㊙️問題係你有幾多時間去搵❓性價比極高而且企理🖼管理妥當完善🏢高級商廈海景就好似變成了中西區最基本條件⚠️唯一唔能夠保證就是再等就會列入waiting list📜

排⾏

 

同區性價⽐ ⭐️⭐️⭐️

裝修傢俬 ⭐️⭐️⭐️⭐️

休憩空間及設施 ⭐️⭐️

隔⾳效果 ⭐️⭐️⭐️

斴近停⾞場 ⭐️⭐️⭐️⭐️