top of page
San Po Kong 新蒲崗 - 創業基地

新蒲崗

五芳街

優點

✅低租⾦性價⽐

✅⾼透光度辦公室

缺點

❌距離地鐵站10分鐘步程

❌⼯廠⼤廈環境

資料

 

新蒲崗區|93 - 208 呎|每月3K - 7.5K
💡想全數由政府資助你租工作室❓唔係間間都claim倒㗎😌跟我來租這間資助計劃名單內的註冊共享空間💯通常一批就24-36個月的資助一炮過到手✅仲要2分鐘步程到地鐵站🚇還有考慮的空間嗎🈚️

排⾏

 

同區性價⽐ ⭐️⭐️⭐️⭐️

裝修傢俬 ⭐️⭐️

休憩空間及設施 ⭐️⭐️⭐️

隔⾳效果 ⭐️⭐️⭐️

斴近停⾞場 ⭐️⭐️⭐️

Person ⼈數
Type 種類
Monthly Rental 每⽉租⾦
2
Inner 內房
HK$3,180up
2
Window 有窗
HK$3,800up
3-4
Window 有窗
HK$4,800up
4
Inner 內房
HK$5,380up
5
Window 有窗
HK$7,500up
6
Inner 內房
HK$7,800up